bord sponsors

archief

 • 2022 (38)
 • 2021 (53)
 • 2020 (78)
 • 2019 (145)
 • 2018 (100)
 • 2017 (99)
 • 2016 (106)
 • 2015 (134)
 • 2014 (183)
 • 2013 (215)
 • 2012 (217)
 • 2011 (123)
 • 2010 (75)
 • 2009 (25)
 • 2008 (23)
 • 2007 (14)
 • 2006 (11)

clubinformatie

clubinfo

Over voetbalvereniging Beetgum

v.v. Beetgum is opgericht op 28 mei 1949. Er wordt gespeeld in een groen shirt, zwarte broek en groene kousen.

De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van hoofdbestuur en jeugdcommissie ondersteunt door een goed sponsorbeleid.

Naast leden en donateurs kent v.v. Beetgum ook Ereleden en Leden van Verdienste, klik hier voor een overzicht.

Sportcomplex ‘It Bosk’, gelegen tussen Beetgum en Beetgumermolen, heeft de beschikking over twee voetbalvelden (waarvan het hoofdveld met veldverlichting) en twee oefenvelden met verlichting.

Verder zijn er naast een recent gerenoveerde kantine een moderne kleedaccommodatie met vier kleedboxen en een materiaalruimte op het complex te vinden.

Speciaal voor nieuwe leden is een brochure ontwikkeld welke u hier kunt lezen en/of downloaden.

Lid worden van v.v. Beetgum kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij Ida vd Wal, Langestraat 12 te Bitgummole.

Accommodatie:

Sportcomplex ‘It Bosk’  It Bosk 2  9045 PA te Beetgumermolen Telefoon: (058) 2531483

Correspondentie adres:

Mevr.  Y. vd Meer Buorren 76  9044 MJ te Beetgum Telefoon: (06) 13003755

van de voorzitter

Van de voorzitter

Geachte bezoeker,

Dat u op dit moment onze website met een bezoek vereert geeft aan dat internet een belangrijke manier van communicatie is voor ieder zichzelf respecterende voetbalclub. En daarom ook een virtueel hartelijk welkom.

De v.v. beetgum is een bloeiende vereniging en we mogen ons gelukkig prijzen met een up-to-date zijnde website die door een enthousiaste webredactie en een aantal vaste redacteuren, bijna dagelijks van nieuwe informatie wordt voorzien.

Dat veel personen binnen en buiten de vereniging deze website weten te vinden blijkt wel uit het feit dat de bezoekersaantallen de laatste jaren sterk stijgen.

De website van de v. v. Beetgum bevat veel interessante informatie over de vereniging, surf eens door de verschillende onderdelen en laat u informeren en verrassen.

En uiteraard bent u ook van harte welkom voor een ‘echt’ bezoek aan ons sportcomplex ‘It Bosk’ te Beetgum. Ik hoop u daar graag te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jaap Montsma, voorzitter v.v. Beetgum

organisatie

Samenstelling hoofdbestuur:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Jaap Montsma 06 39568772
Vice-Voorzitter Jan Drost 06-50459124
Wedstrijdsecretaris  Nynke Luimstra 06-22776630
Secretariaat Yasmin vd meer 06 -13003755
Penningmeester Laurens Braaksma 058 2532404
Materiaal-/veldcommissie Klaas Ebbing Smit 058 2531407
Seniorencommissie Marten J. Bloem 06-41193804
Beheercommissie Gerben Janzen 06-83794544
Jeugdcommissie Wybe Laverman 06-13809709
Commerciële commissie Jan Willem van der Weerd 058 2532283

Samenstelling jeugdcommissie:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Wybe Laverman 06-13809709
Leden administratie/algemeen lid Ida van der Wal 058-2531407
Communicatie Amanda Boonstra 06 – 230 764 66
Technische Staf,
Coördinator O19 t/m O13
Wybe Laverman 06-13809709
Technische Staf,
Coördinator O12 t/m O7
Piety Baarda 06-52633423
Zaalvoetbal NWF/algemeen Mieke Kamminga 06 – 120 633 65
Activiteiten Jorren Drost
Geert Jan de Vries
Willem van der Beek
Mark Schokker
Amanda Boonstra
06-21503892
06 – 374 085 23
06 – 372 346 87
06 – 375 950 56
06 – 230 764 66
 Wedstrijdsecretaris Junioren  Nynke Luimstra 06-22776630
Materiaal en Algemeen Klaas Ebbing Smit 058-2531407

Overige belangrijke gegevens:

FunctieNaamTelefoon
Consul KNVB Sikke de Groot
Webmaster Lieuwe Montsma
Scheidsrechters Jaap Montsma 06 39568772
Sportfysiotherapeut Impuls Fysiotherapeut 0518 419998
Clubdokter Dhr. Zwerver 058 2531281

historie

De historie van v.v. Beetgum – Een club met ambitie en gezelligheid

VoetbalVereniging Beetgum werd opgericht op 28 mei 1949 als een vereniging met uitsluitend een zondagafdeling. Het bestuur in het eerste jaar werd gevormd door de heren B. Bokma, Tj. Snieder, G. van der Meer, P. Donker en J. de Vries. Men kan dus met recht zeggen dat deze bestuurders aan de wieg stonden van de v.v. Beetgum.

In de eerste jaren van het bestaan van de vereniging leverde het dorp Berlikum, bij gebrek aan een eigen voetbalclub, een niet onaanzienlijk deel van de speelgerechtigde leden. Het belang van die leden binnen de vereniging kreeg erkenning toen op 02 juni 1952 besloten werd tot een fusie van de v.v. Beetgum met de toen nog in oprichting zijnde voetbalclub Berlikum. De vereniging ging vanaf dat moment door het leven onder de naam CBB (Combinatie Beetgum Berlikum).

Berlikum werd vervolgens groeikern, het inwonertal steeg en dus kwam er vraag naar een eigen sportcomplex en een eigen voetbalvereniging. Aan die vraag werd gehoor gegeven en halverwege de jaren zeventig kwam er een eind aan het samenwerkingsverband met Berlikum en werd de naam v.v. Beetgum weer in ere hersteld.

Tijden veranderen, ook in de voetbalsport en dus kwam er bij v.v. Beetgum in de loop van de jaren naast een zondagafdeling nog een zaterdagafdeling bij. Tot halverwege de jaren tachtig gold – wat de senioren betreft – de zondagafdeling met drie seniorenelftallen nog altijd als speerpunt van de vereniging. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en heeft de zaterdagafdeling deze rol op zich genomen.

Begonnen op een speelveld, dat die naam nauwelijks verdiende, en dat in aanvang nimmer zijn agrarische bestemming verloor, verhuisde v.v. Beetgum in de zestiger jaren naar een nieuw aangelegd sportcomplex, strategisch gelegen tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen en (bij helder weer) ook zichtbaar voor de leden uit het zusterdorp Engelum.

Een sportcomplex, rustiek verscholen in het groen, waarop de vereniging de beschikking heeft over een hoofdveld, een bijveld, een ruime oefenhoek met lichtinstallatie voor de junioren en senioren, en voor de pupillen een eigen trainingsveld, eveneens voorzien van een lichtinstallatie, een moderne kleedaccommodatie en een van alle gemakken voorziene kantine.

De vereniging nam vanaf haar oprichting met wisselend succes deel aan de competities. De laatste jaren zorgt vooral de jeugdafdeling voor de kampioenschappen.

v.v. Beetgum was in 1987 één van de initiatiefneemsters bij de organisatie van de zaalvoetbalcompetitie Rayon Noord West Friesland. Deze competitie is bestemd voor de junioren en pupillen van de aangesloten verenigingen en wordt elk jaar in de winterstop met veel enthousiasme gespeeld in de Roelengahal in Menaldum, de Harnehal in Tzummarum, de Bildtse Slag in Sint Annaparochie en de Saxenhal in Franeker.

Een voetbalvereniging ontleent haar recht op bestaan voor een groot deel aan een regelmatige aanwas van jeugdleden. Het is v.v. Beetgum door de jaren heen steeds gelukt die aanwas te verzekeren. Als resultaat daarvan nam de vereniging vrijwel vanaf het prille begin in alle leeftijdscategorieën deel aan de competitie. Alleen de laatste jaren trad stagnatie op bij de doorstroom naar de A-junioren.

Een ongewis avontuur leek de introductie binnen de vereniging van het damesvoetbal. Met vallen en opstaan was de vereniging in het seizoen 1990/1991 voor het eerst in competitieverband actief met een dameselftal. Het team voer in de daarop volgende jaren soms door woelige wateren, maar heeft haar bestaansrecht inmiddels volledig bewezen. Het voortbestaan van het damesvoetbal lijkt verzekerd sinds de deelname van een meisjesteam aan de competitie vanaf het seizoen 2004/2005.

Een voetbalvereniging moet, wil zij overleven in de stortvloed van activiteiten en sporten die worden aangeboden, met haar tijd mee gaan en proberen jeugd en senioren aan zich te binden. v.v. Beetgum haakt op die ontwikkeling in en zorgt dat er – naast voetbal – ook op andere wijze ontspanning is voor de leden van de vereniging. Om dat allemaal in goede banen te leiden is er een jeugdbeleidsplan geschreven, waarin de rechten (maar ook de plichten) van de jeugdleden en het bijbehorende kader zijn omschreven. Daarnaast is er ruime aandacht voor opleiding en onderricht van trainers, begeleiders, scheidsrechters en (jeugd)bestuursleden.

De voetbalvereniging is een stuk van de dorpsgemeenschap en bestaat dankzij de inzet van die gemeenschap. Voor v.v. Beetgum heeft het aan die inzet nooit ontbroken. Leden, kaderleden, bestuursleden, donateurs, sponsors en supporters, allen droegen de afgelopen jaren hun steentje bij en maakten van v.v. Beetgum de boeiende en bloeiende voetbalvereniging die zij op dit moment is.

De vereniging biedt een sportieve maar ook gezellige plek aan iedereen die de voetbalsport een warm hart toedraagt en die zich, op welke wijze dan ook, binnen de club verdienstelijk wil maken. Aarzel dus niet en kom er bij!