skip navigation

Website informatie

Disclaimer:

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Voetbalvereniging Beetgum, hierna te noemen v.v. Beetgum, is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan v.v. Beetgum of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van v.v. Beetgum.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Voetbalvereniging Beetgum
p/a Theo de Jager
J.H. van Aismawei 18
9045 PJ te Beetgumermolen
Mailto: info@vvbeetgum.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover v.v. Beetgum geen controle heeft. v.v. Beetgum draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

E-mail disclaimer:

De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van v.v. Beetgum niet toegestaan. v.v. Beetgum staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. v.v. Beetgum kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieŽn te verwijderen en te vernietigen.

v.v. Beetgum hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de algemene statuten, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Privacy statement:

Teneinde onze internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat v.v. Beetgum, in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens v.v. Beetgum voor welke doeleinden gebruikt en wat v.v. Beetgum doet om uw privacy te beschermen. v.v. Beetgum adviseert u voor het gebruik van deze internetsite hiervan kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens:

v.v. Beetgum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze internetsite.

Indien v.v. Beetgum gebruik maakt van de diensten van andere hulppersonen, zal v.v. Beetgum - indien noodzakelijk - uw persoonsgegevens eveneens aan deze hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en deze internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op deze internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door v.v. Beetgum ingeschakelde hulppersonen.

v.v. Beetgum zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze vereniging, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt:

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen deze internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. v.v. Beetgum verwerkt deze gegevens teneinde:
* deze internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
* de Diensten die via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen deze internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat v.v. Beetgum uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

v.v. Beetgum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedragsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden:

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op deze internetsite bent. v.v. Beetgum gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van deze internetsite zo efficiŽnt mogelijk te laten verlopen. Tevens maakt v.v. Beetgum gebruik van de diensten van Mevershosting.nl voor het vastleggen van meetgegevens over het bezoek aan haar website, waarbij Mevershosting.nl eveneens gebruik maakt van cookies voor het vastleggen van meetgegevens voor eigen interne onderzoeks- en promotie doeleinden. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door v.v. Beetgum kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

De internetsite van v.v. Beetgum genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers. v.v. Beetgum houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen