• Vrijwilligerswerk is één van de pijlers van de v.v. Beetgum.

  Zonder inzet van vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Mede daarom vraagt de v.v. Beetgum van elk spelend senioren-lid een bijdrage in de vorm van 1 x per seizoen ophalen van het “oud papier” van cruciaal financieel belang. De jaaropbrengst was afgelopen seizoenen circa € 4.000. Zonder dit bedrag zijn we niet in staat om de contributie op het huidige lage niveau te houden.

  De afgelopen seizoenen is gebleken dat niet alle leden zich hiervan bewust zijn en soms in ‘duidelijke taal’ te kennen geven geen oud papier te willen lopen of hun taken gewoonweg verzaken. Andere leden draaien dan op het allerlaatste moment voor deze taak op! Dit kan natuurlijk niet want het is niet solidair naar je teamleden en op termijn kan het ons veel geld gaan kosten.

  Met ingang van seizoen 2017/2018 is het mogelijk het oud papier lopen af te kopen door het betalen van een solidariteitsbijdrage van € 50. Voorafgaande aan ieder nieuw voetbalseizoen moet dit bedrag voor 1 juni op bankrekening NL85RABO0341712647 ten name van v.v. Beetgum staan.

  Na deze datum zal er twee keer per jaar een lijst worden bekendgemaakt met de data waarop de leden zijn ingeroosterd voor het lopen van oud papier.

  Kan men op de ingeroosterde data niet, dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen. De verantwoordelijkheid blijft echter bij het ingeroosterde lid. Mocht het lid of zijn vervanger op de ingeroosterde datum niet op komen dagen, dan zal er een verhoogde solidariteitsbijdrage van € 100 geïncasseerd worden van het verantwoordelijke lid.

  We realiseren ons dat dit een stevige bijdrage is, maar we kunnen gewoonweg niet zonder de opbrengsten van oud papier en we kunnen en willen niet op het laatste moment extra ‘lopers’ optrommelen. Deze bijdrage is dan ook als afschrikwekkend bedoeld en we hopen van harte dat het niet zover komt.

  Voor het halen van oud papier is geen sprake van een vrijstelling voor leden die al vrijwilliger van de vereniging zijn. We waarderen de inzet van vrijwilligers zeer, maar het is te bewerkelijk om een aparte vrijstelling in het leven te roepen. Tevens speelt mee dat je gemiddeld maar 1 x per seizoen op een vrijdagavond kwijt bent aan het halen van oud papier.

  Deze regeling is tijdens de jaarvergadering van 26 januari 2018 unaniem aangenomen.

  Bestuur v.v. Beetgum

  Onderstaand schema is van toepassing vanaf Juli 2024

  Verzamelen om 18.00 uur bij Bakker Friso.

  Datum:

  Loper:

  Loper:

   

  19-07

  Remco vd Vlught

  Germ Minnema

   

  16-08

  Django Perez

  Bert Postma

   

  13-09

  Robby Efde

  Jordy Plantinga

   

  11-10

  Mark Ynema

  Remco Cnossen

   

  8-11

  Jurjen Bloem

  Willem Bakker

   

  6-12

  Dooitze vd Berg

  Jakub Bisaga

   

   

   

   

   

   

rfwbs-sliderfwbs-slide