• Aan de leden, donateurs en sponsors van de V.V. Beetgum

   

  Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

   

  Algemene Jaarvergadering van de V.V. Beetgum

   

  op vrijdag 29 september 2023 in sportgebouw It Bosk

   

  te Bitgummole.

   

  Aanvang: 20.00 uur

   Agenda:

   

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene Jaarvergadering seizoen 2021/2022
  4. Jaarverslag 2022/2023 (verslag kan opgevraagd worden via jaapmontsma@gmail.com)
  5. Financieel verslag – verslag kascommissie
  6. Benoeming kascommissie
  7. Begroting
  8. Voorstel tot vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024

   

  Pauze

  9. Verslagen commissies

  10. Algemene Bestuursverkiezing 

  Aftredend en herkiesbaar: Nynke Luimstra (wedstrijdsecretaris), Jan Willem van der Weerd (commerciële commissie), JaapMontsma (voorzitter)

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

   

   

   

rfwbs-sliderfwbs-slide