• Aan de leden, donateurs en sponsors van de V.V. Beetgum

  Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

  Algemene Jaarvergadering van de V.V. Beetgum

  op vrijdag 29 september 2023 in sportgebouw It Bosk

  te Bitgummole.

  Aanvang: 20.00 uur

   

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene Jaarvergadering seizoen 2021/2022
  4. Jaarverslag 2022/2023 (verslag kan opgevraagd worden via jaapmontsma@gmail.com)
  5. Financieel verslag – verslag kascommissie
  6. Benoeming kascommissie
  7. Begroting
  8. Verhoging contributie 10% jeugd - € 20,- senioren
  9. Voorstel tot vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024

  Pauze

  10. Verslagen commissies

  11. Algemene Bestuursverkiezing 

  Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Willem van der Weerd (commerciële commissie) kandidaat: Jante van der Weerd

  Aftredend en herkiesbaar: Nynke Luimstra (wedstrijdsecretaris), Jaap Montsma (voorzitter)

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

rfwbs-sliderfwbs-slide